شیر پروانه ای فلنجدار گیربکسدار

شیرهای پروانه ‌ای فلنج ‌دار گیربکسدار جهت قطع و وصل جریان سیال مورد استفاده قرار می گیرند. از این نوع شیرآلات هرگز نباید برای کنترل دبی استفاده نمود.

در هنگام استفاده از این نوع شیرآلات در خطوط باید دیسک به صورت کامل باز و یا کامل بسته باشد و در غیر این حالات، امکان وارد شدن صدمه به شیر وجود دارد.

شیر پروانه ای فلنجدار گیربکسدار