سه راهی دو سر ساکت ناف فلنج اینورتی (بولتد گلند)

سه راهی دو سر ساکت ناف فلنج اینورتی (بولتد گلند) - فنی 76