کمپرسور سری LA ۲۲S – LA ۳۷

کمپرسور سری LA ۲۲S – LA ۳۷

هوادهی: ۲,۶۵ – ۵.۷۵ m۳/min
فشار کاری: ۵ to ۱۳ bar g
تنوع فشار کاری: ۷,۵/۹/۱۰/۱۱/۱۳ bar g

کمپرسور سری LA ۲۲S - LA ۳۷