کمپرسور سری LA ۳۷S – LA ۷۵

کمپرسور سری LA ۳۷S – LA ۷۵

هوادهی: ۴,۸ – ۱۰.۵۲ m۳/min
فشار کاری: ۵ to ۱۳ bar g
تنوع فشار کاری: ۷,۵/۹/۱۰/۱۱/۱۳ bar g

کمپرسور سری LA ۳۷S - LA ۷۵