کمپرسور سری LA ۷۵S – LA ۱۳۲C

کمپرسور سری LA ۷۵S – LA ۱۳۲C

هوادهی: ۱۰,۳ – ۲۰.۴ m۳/min
فشار کاری: ۵ to ۱۳ bar g
تنوع فشار کاری: ۷,۵/۹/۱۰/۱۱/۱۳ bar g

کمپرسور سری LA ۷۵ S - LA ۱۳۲C