شير يكطرفه

یكی از خطراتی كه سایتهای پمپاژ و خطوط آب‌رسانی تحت فشار را تهدید می‌نماید خاموش شدن ناگهانی پمپ و در نتیجه برگشت آب به داخل آن است كه باعث صدمه دیدن پمپ می‌شود. برای جلوگیری از این صدمات از شیرهای یكطرفه در مقابل پمپها استفاده می‌گردد.

شیرهای یكطرفه از سایز 200 تا 800 میلیمتر مطابق استاندارد  EN12334 برای فشارهای 10، 16 و 25 تولید و به بازار عرضه شده است.